Algemene voorwaarden

Artikel 1: Overeenkomst
1.1 Deze gebruikersovereenkomst bevat de algemene voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op de aangeboden informatie en diensten van Techzine, een door Dolphin Publications aangeboden en gehoste website. De gebruiker (bezoeker, klant, lid, adverteerder) van de website en van eventuele aangeboden diensten, wordt geacht deze algemene voorwaarden gelezen te hebben en akkoord te zijn gegaan.

1.2 Dolphin Publications behoudt zich het recht voor om op elk moment deze algemene voorwaarden te wijzigen. Indien er wijzigingen optreden binnen deze algemene voorwaarden zal dit op de website bekend worden gemaakt en zullen de aangepaste voorwaarden automatisch van kracht zijn voor iedere gebruiker.

1.3 Tevens zijn de algemene voorwaarden van Dolphin Publications met als depotnummer 51689324, van toepassing op iedere overeenkomst tussen een bezoeker en Dolphin Publications voor de gehele looptijd van deze overeenkomst.

1.4 Bij een zeer grote wijziging van deze algemene voorwaarden zal Dolphin Publications de gebruiker op de hoogte stellen per e-mail.

Artikel 2: Aansprakelijkheid
2.1 Dolphin Publications is niet verantwoordelijk voor onjuistheden of tekortkomingen, danwel enig ander gebrek in de gegevens of informatie die staan op de website. Dit geldt voor zowel de gegevens of informatie die geplaatst zijn door Dolphin Publications, dan wel een medewerker van Techzine, als voor de gegevens of informatie die geplaatst is door een gebruiker.

2.2 Dolphin Publications biedt de website aan zoals die op dat moment is. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van zeer geavanceerde technieken. Dolphin Publications is niet aansprakelijk voor het eventueel uitvallen of slecht functioneren van de website.

2.3 Op de website bevinden zich diverse links naar websites van derde partijen. Er wordt geen controle uitgevoerd op de informatie of het beleid die door deze websites worden aangeboden. Dolphin Publications is derhalve niet verantwoordelijk voor informatie of gegevens op websites van derde partijen. Dit betekend niet dat Dolphin Publications de mening / informatie/ gegevens van een derde partij op enigerlei wijze goedkeurt of er enige associatie mee heeft.

2.4 Eventuele tekortkomingen in de informatie of gegevens van Techzine geeft geen recht op enige vorm van financiële compensatie. Dolphin Publications is niet aansprakelijk ten aanzien van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte of incidentele schade, winstderving, gevolgschade of voor schade welke veroorzaakt is door nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie.

2.5 De informatie en gegevens op de website worden met hoge frequentie gewijzigd. Dolphin Publications behoudt zich dan ook het recht om op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de website.

Artikel 3: Intellectuele eigendom en copyright
3.1 De gebruiker erkent nadrukkelijk dat de intellectuele eigendomsrechten op de website en de daar gepubliceerde gegevens (teksten, foto?s, afbeeldingen, lay-out) in handen van Dolphin Publications zijn en blijven.

3.2 Het is een gebruiker, dan wel een derde verboden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dolphin Publications, enige op de website gepubliceerde gegevens openbaar te maken, dan wel te verveelvoudigen. Deze gegevens mogen dus niet als bron worden gebruikt, worden gereproduceerd, gepubliceerd, verkocht of enige andere vorm van verspreiding anders dan via Techzine.

Artikel 4: Abonnementen
4.1 De abonnementen die Techzine aanbiedt zijn beschreven op de abonnementen pagina. Daar vindt u een specificatie van de abonnementen, welke een integraal deel uitmaken van het abonnement. Eventuele aanbiedingen op deze abonnementen zijn alleen geldig binnen een bepaalde periode. Buiten deze periode kan op geen enkele wijze gebruik worden gemaakt van de in het verleden aangeboden aanbieding.

4.2 Elke prijswijziging wordt vooraf op de website aangekondigd. De prijswijziging is daarna automatisch van toepassing op ieder abonnement met een startdatum later dan de ingangsdatum van de prijswijziging.

4.3 Bij een abonnement dat wordt afgesloten door gebruikers die woonachtig zijn buiten Nederland worden per betaling extra kosten berekend.

4.4 Eventuele geschenken worden pas verstuurd nadat de betaling van het abonnementsgeld is ontvangen.

4.5 Het is mogelijk een abonnement voortijdig te beëindigen. Het volledige abonnementsbedrag blijft verschuldigd. Er vind derhalve geen restitutie van (een deel) van het abonnementsbedrag plaats.

Artikel 5: Privacyregeling
5.1 Dolphin Publications respecteert de gegevens en privacy van de gebruikers. Dolphin Publications gebruikt deze gegevens alleen om de gebruiker op de hoogte te houden van eventuele activiteiten of aanpassingen op de website Techzine. Dolphin Publications zal, zonder toestemming van de betreffende gebruiker, de gegevens van haar gebruikers niet gebruiken voor marketing doeleinde buiten Techzine.

5.2 Tijdens een bezoek aan de website kunnen wij informatie opslaan op de computer van de gebruiker in de vorm van een Cookie. Een Cookie is een heel klein bestand waarin basis informatie wordt opgeslagen. Via een Cookie kan worden nagegaan wanneer de gebruiker eerder op Techzine is geweest en of de gebruiker bepaalde voorkeuren heeft op onze website. In iedere browser zit een mogelijkheid de Cookies te beheren van websites. Meer hierover staat in de documentatie van de browser.

5.3 Dolphin Publications behoud zich het recht voor te allen tijde, bij enige verdenking van misbruik door een gebruiker, waaronder, doch niet uitsluitend, begrepen spammen, hacken of het lastig vallen van andere gebruikers, alle berichten, waaronder de privé berichten, van de gebruiker in te zien.

5.4 Wij maken gebruik van externe advertentiebedrijven om advertenties weer te geven wanneer u onze website bezoekt. Deze bedrijven gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link.

Artikel 6: Uitsluiting
6.1 Dolphin Publicationss behoudt zich het recht om op elk moment zonder opgaaf van redenen een gebruiker de toegang tot Techzine te ontzeggen. Dit geld voor iedere gebruiker, derhalve ook voor betaalde gebruikers die een abonnement hebben afgesloten. Er wordt geen abonnementsgeld terugbetaald indien een gebruiker wordt afgesloten van Techzine.

Enkele voorbeelden van directe uitsluiting:
– Het aanbieden van en vragen om, illegale, gestolen, en/of door intellectuele eigendomsrechten beschermde werken en zaken op Techzine;
– Bedreigen van gebruikers, crewleden, personeel en/of medewerkers van Dolphin Publications, danwel Techzine;
– Misbruiken van de website, hieronder valt een zogenaamde Denial of Service attack maar ook het plaatsen van willekeurige cijfers en letterreeksen op het forum of bij artikelen;
– Enige andere handeling in strijd met de wet, de gedragsregels, alsmede hetgeen in het maatschappelijk verkeer betamelijk is.
– Zich niet houden aan de regels van de website zoals nader omschreven in artikel 7.2.
– Zich niet houden aan artikel 9.1.

6.2 Een lid kan op elk moment zijn gebruikersaccount opzeggen bij Techzine. De gegevens in de gebruikersaccount zullen dan zoveel mogelijk worden verwijderd. De geplaatste reacties zullen niet worden verwijderd, aangezien deze een essentieel deel uitmaken van de discussies.

Artikel 7: Aanvullende bepalingen
7.1 Bezoekers hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan discussies en secties waar een gebruikersaccount voor nodig is. Elke bezoeker mag maximaal ??n gebruikersaccount aanmaken. Een gebruikersaccount blijft altijd in eigendom van Dolphin Publications. Een gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen gebruikersaccount. Een gebruikersaccount mag door maximaal 1 individu worden gebruikt. Dit individu is hoofdelijk aansprakelijk voor al hetgeen gebeurd met zijn gebruikersaccount.

7.2 Een gebruiker dient zich te allen tijde te houden aan de regels die gelden op de website Techzine. Buiten gezond verstand en de nettiquette (de algemene fatsoen- en omgangsregels van het internet) zijn er op de website nog diverse FAQ?s aanwezig. Hierin staan specifieke regels die betrekking hebben op dat onderdeel van de website. Zo zijn er bijvoorbeeld specifieke regels voor het forum en per subfora. Deze FAQ?s worden met regelmaat bijgewerkt en uitgebreid het is dan ook belangrijk deze met regelmaat te lezen.

Artikel 8: Onvoorziene situaties
8.1 Indien er een situatie voordoet waar niet in voorzien is in de Algemene Voorwaarden of in de FAQ?s, zal de leiding van Dolphin Publications bevoegd zijn hierover een definitief oordeel te geven. Over het oordeel wordt niet gecorrespondeerd en deze is bindend.

Artikel 9: Advertenties
9.1 Techzine is een website waar u gratis veel informatie kunt vinden. Om deze informatie gratis te kunnen houden worden er advertenties op de website geplaatst. Het weren / blokkeren of onzichtbaar maken van deze reclame is dan ook verboden. Het overtreden van deze regel kan tot gevolg hebben dat u de toegang tot Techzine wordt ontzegd.